Privind prelucrarea datelor personale, aveți următoarele drepturi: 

  • De transparență și informare, de acces la acestea, înseamnă obținerea unei confirmări din partea noastră, ca operator, că prelucrăm sau nu datele dvs, iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate; 
  • Dreptul la portabilitate se referă la faptul că puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat; 
  • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, în scop de marketing direct (pentru promovarea serviciilor / soluțiilor operatorului); 
  • Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte; 
  • Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă dreptul de ștergere a datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, consimțământul dat a fost retras și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; 
  • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea acestora; 
  • De a nu fi supus unei decizii individuale, de a se adresa justiției, conform Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor).

Pentru exercitarea acestor drepturi, se va înainta către operator o cerere scrisă, datată și semnată utilizând adresa de contact, și anume str. dr Ioan Mureșan nr. 107, Ap.4 Timișoara sau pe contact@civicultura.ro. Operatorul va comunica măsurile adoptate / informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor furnizate, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, precum și dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. În lipsa unei solicitări scrise, de retragere a consimțământului cu privire la prelucrarea datelor personale, vă informăm că acestea vor fi stocate și păstrate cu respectarea atât a legislației în domeniu, cât și a termenelor prevăzute de alte acte normative pentru diferitele categorii de documente. Ca regulă, datele vor fi stocate pe durata valabilității contractului. Datele furnizate de dvs. pot fi transmise unor destinatari sau categorii de destinatari ai datelor, împuterniciți ai operatorului, identificați pe site-ul oficial www.aquatim.ro, care au obligația de a garanta protecția acestor date asemeni operatorului, precum și de a prelucra aceste date doar în baza instrucțiunilor operatorului, cu excepția cazului în care există o obligație legală în acest sens. În cazul în care, din motive obiective, nu poate fi accesat site-ul menționat anterior, informațiile suplimentare pot fi solicitate operatorului în scris, potrivit legislației în domeniu. Datele colectate nu vor face obiectul transferului în străinătate, către o țară terță, care nu asigură un nivel adecvat de protecție a lor.


Asociația Culturală Diogene, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 136 / 22.10.2014, CIF 34381880